Więcej informacji: Piotr Grodkiewicz,

Kampanie edukacyjne 2020-08-03T13:27:54+00:00

Kampanie edukacyjne:

  • pomagają wprowadzić CSR* do strategii firmy,
  • umożliwiają czerpanie wymiernych korzyści finansowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Warsztaty na temat selektywnej zbiórki odpadów

Warsztaty organizowane dla pracowników. Wysegregowane odpady będą źródłem dodatkowych przychodów dla firmy.

Szkolenie z zasad “Zielonego Biura”

Oszczędność prądu czy papieru to redukcja kosztów nieograniczająca podstawowej funkcjonalności przedsiębiorstwa

Ekologiczne programy edukacyjne

Wspierające sprzedaż poprzez zaangażowanie konsumentów w gry, zabawy oraz konkursy ekologiczne.

*CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. corporate social responsibility)

CSR to sposób zarządzania firmą uwzględniający, już na poziomie budowania strategii, poza interesami biznesowymi, także interesy społeczne, ochronę
środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Wpisuje się on w zasadę zrównoważonego rozwoju, której celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością firmy a interesem społecznym.

CSR nie wyklucza efektywności ekonomicznej. Wręcz przeciwnie.
Ma być gwarantem zwiększonego popytu na produkty lub usługi przedsiębiorcy społecznie odpowiedzialnego.

Informujemy, iż znajdujemy się w bazie doradców CSR mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Naszą rolą będzie świadczenie usług doradczych w ramach projektów mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, na realizację których udzielono wsparcia na wdrożenie CSR, o którym mowa w § 18d rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.).

Źródło: https://csr.parp.gov.pl/index/index/2269

Więcej informacji: Marcin Rachwalski, tel. 22 27 58 819, e-mail: marcin.rachwalski@mmconsulting.waw.pl