Usługi 2018-11-15T15:19:08+00:00

Doradztwo

DORADZTWO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Przepisy w zakresie ochrony środowiska ulegają częstym zmianom. Ciężko być na bieżąco.
Niezwykle łatwo popełnić błąd i narazić się na ryzyko kar.
Jakie jest rozwiązanie?

Dział Doradztwa M&M Consulting oferuje realizację ustawowych obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie podpisanej umowy lub umowy i stosownych pełnomocnictw.

OFERUJEMY DORADZTWO W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH USTAW:

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),
z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.),
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r., poz. 286), w zakresie bazy KOBiZE,
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.),
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016 r., poz. 1803 ze zm).

JAK WYGLĄDAJĄ ZOBOWIĄZANIA TWOJEJ FIRMY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA?

 • Czy wywiązujesz się prawidłowo ze wszystkich obowiązków?
 • Czy prowadzisz wymagane ewidencje?
 • Czy posiadasz obowiązkowe decyzje?
 • Czy składasz właściwe sprawozdania?

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD TWOJĄ FIRMĄ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA OBEJMUJE:

 

 • bieżące doradztwo z zakresu ochrony środowiska w ramach obowiązujących aktów prawnych,
 • monitoring i interpretacje zmieniających się przepisów w ramach regularnych newsletterów,
 • doradztwo specjalistyczne z zakresu zarządzania środowiskowego (logistyka odzysku, ekologistyka, CSR, zielone biuro, itp.)
 • audyty środowiskowe weryfikujące postępowanie zgodnie z przepisami,
 • sporządzanie sprawozdań i dokumentacji, w szczególności:
  • raportowania do KOBiZE,
  • rocznych sprawozdań do urzędu marszałkowskiego dotyczących wytwarzanych odpadów i wprowadzanych opakowań,
  • ewidencji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i naliczanie stosownych opłat wraz z przygotowaniem sprawozdań do urzędu marszałkowskiego,
   sprawozdania OPAK.

DODATKOWE ZALETY WSPÓŁPRACY Z NAMI:

 • usługi w zakresie:
  • klasyfikacji odpadów i opakowań
  • ewidencji odpadów i opakowań
 • interpretacja pism z urzędów
 • udzielanie oficjalnych pisemnych/ustnych porad, konsultacji i interpretacji prawnych (możliwość regularnego kontaktu ze specjalistami ds. ochrony środowiska)
 • informowanie o zmianach w przepisach prawnych z ochrony środowiska, w ramach regularnych biuletynów
 • dostęp do indywidualnej strefy klienta znajduje sie tutaj.
 • certyfikat zaświadczający o współpracy i objęciu obsługą z zakresu ochrony środowiska
 • przygotowywanie indywidualnych próśb o interpretację przepisów z ochrony środowiska do MŚ/WIOŚ/UM
 • negocjowanie warunków współpracy w imieniu zleceniodawcy z firmami gospodarki odpadami, w tym organizacjami odzysku
 • udział w klubie ekoCSR po spełnieniu warunków regulaminowych
 • udział w konferencji ekoCSR
 • prowadzenie bieżąco aktualizowanego szczegółowego rejestru aktów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie zakładu
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych
 • możliwość udziału w kursach doszkalających na preferencyjnych warunkach
 • możliwość udziału w wyjeździe studyjnym do Japonii „Logistyka odzysku w praktyce” (zwiedzanie Panasonic, Toyota i wielu innych zakładów) na preferencyjnych warunkach
 • nadzór nad zapisami i wymogami decyzji administracyjnych – informowanie o zbliżaniu się przekroczeń w wytworzonych odpadach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Błażej Fidziński
Specjalista ds. ochrony środowiska
22 27 58 809
e-mail: bf@mmconsulting.waw.pl

Łukasz Miszkurka
Specjalista ds. ochrony środowiska
22 27 58 803
e-mail: dos@mmconsulting.waw.pl

Barbara Gołaszewska
Młodszy specjalista ds. ochrony środowiska
22 27 58 810
e-mail: odpady@mmconsulting.waw.pl

ŚWIADCZYMY SZEROKI WACHLARZ DODATKOWYCH USŁUG DORADCZYCH:

POMAGAMY WPROWADZIĆ INWESTORÓW NA RYNEK

Pokazujemy polskie “dobre praktyki” w zakresie ochrony środowiska, umożliwiamy zwiedzanie branżowych zakładów, m.in. sortowni, spalarni odpadów.

POŚREDNICZYMY MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI NA RYNKU GOSPODARKI ODPADAMI

Pomagamy nawiązać efektywne kontakty biznesowe.

WSPÓŁTWORZYMY BRANŻOWE PUBLIKACJE ORAZ WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

Dajemy możliwość prezentowania swojej wiedzy, ciekawych rozwiązań innowacyjnych technologii, prowadzenia dyskusji w temacie zrównoważonego rozwoju.

PRZYGOTOWUJEMY BADANIA POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA

Przygotowyjemy m.in. analizy, ankiety, badania rynku, ekspertyzy, opinie naukowe.

Zapraszamy do bezpośrednich konsultacji

Mówimy po angielsku, niemiecku, japońsku i francusku

Sprawozdawczość

NASZA SPECJALNOŚĆ – TO SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

SPRAWOZDANIE O ODPADACH

Czyli zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w oparciu o Karty Przekazania Odpadu KPO (ewidencja uproszczona) oraz Karty Ewidencji Odpadu KEO…

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPAKOWAŃ

Od 17 lutego 2016 r.obowiązuje nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182)

SPRAWOZDANIE: OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Czyli wykaz zawierający informacje na temat korzystania ze środowiska wraz z wyliczeniem należnych opłat za ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej, ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi oraz za składowane odpady…

PRZYGOTOWANIE RAPORTU DO KOBIZE

Raport do KOBiZE zawiera szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja….

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Czyli sprawozdanie dotyczące przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zawiera informacje o ilościach wprowadzonego sprzętu, o osiągniętych poziomach zbierania, środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, wysokości wyliczonej opłaty produktowej oraz wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego….

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Czyli sprawozdanie dotyczące przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory. Zawiera informacje o ilościach wprowadzonych baterii i akumulatorów, o osiągniętych poziomach zbierania, środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, wysokości wyliczonej opłaty produktowej oraz wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów…

ZAMÓW PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA, A ZYSKASZ:

 

– pewność prawidłowego sporządzenia sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

– oszczędność czasu, który trzeba poświęcić na zapoznanie się  z przepisami wykonawczymi,

– wywiązanie się z ciążącego na firmie obowiązku sprawozdawczego w zakresie ochrony środowiska,

– brak kar i mandatów za niedopełnienie formalności.

Audyty Środowiskowe

AUDYTY ŚRODOWISKOWE TO KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY I DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO!

Szukasz optymalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska? Zleć przegląd środowiskowy swojego przedsiębiorstwa.

Możesz zredukować koszty poprzez:

 • oszczędne gospodarowanie surowcami i energią;
 • poprawną gospodarkę odpadami, nastawioną na odzysk i recykling;
 • uzyskiwanie kompensaty ze strony organizacji odzysku;
 • zredukowanie ryzyka kar związanych z niespełnieniem wymogów przedmiotowych ustaw z zakresu ochrony środowiska.

Audyty Środowiskowe idealnie sprawdzają się przy realizacji zarządzeń pokontrolnych. Audyty są również doskonałą formą szkolenia dla pracowników.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Mariusz Szabłowski
Opiekun Projektu

mariusz.szablowski@mmconsulting.waw.pl

(22) 27 58 814

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE AUDYTY ŚRODOWISKOWE:

Audyt Gospodarka Odpadami

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. roku poz. 21). W ramach audytu weryfikujemy potrzebę posiadania decyzji odnośnie wytwarzania odpadów oraz gospodarowania nimi. Sprawdzana jest ewidencja i klasyfikacja odpadów oraz sprawozdawczość wymagana przepisami prawa.

więcej

Audyt Opłaty Środowiskowe – EMISJA

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Weryfikacja bieżącego stanu realizacji ustawowych obowiązków ze wskazaniem sposobu uzyskania zgodności z wymaganiami prawnymi. Audyt pozwala uniknąć kosztów związanych z błędnie wyliczanymi opłatami.

więcej

Audyt Logistyka Odzysku

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem możliwości rozwoju procesów logistyki odzysku oraz wskazanie potencjału usprawnień w zakresie gospodarki odpadami na terenie zakładu. Znaczenie logistyki odzysku dla poszanowania surowców naturalnych, wykorzystywanych w ramach łańcucha logistycznego, jest kluczowe. Komisja europejska wyznacza kierunek wzrostu gospodarczego, uwzględniającego efektywne wykorzystanie zasobów, a narzędziem do realizacji tego celu jest między innymi obszar działań logistycznych, zmierzających do odzysku i recyklingu surowców wtórnych.

więcej

Audyt Produktowy

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r, poz. 1863). Oferowana usługa pozwala zweryfikować, czy koszty związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych są zgodne z faktycznie ciążącym na firmie obowiązkiem.

więcej

Audyt Środowiskowy

Kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z mających zastosowanie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, m.in. gospodarka odpadami, system opłat produktowych (mi.in. w zakresie opakowań) oraz system opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach audytu weryfikujemy potrzebę uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji, składania informacji, raportów oraz naliczania należnych opłat.

więcej

Szkolenia

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE SZKOLEŃ:

OPŁATA PRODUKTOWA – ROZLICZENIE ROKU 2018

18 marzec | WARSZAWA | Na szkoleniu omówione zostaną obowiązki producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia artykułów i opakowań na produkty. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozliczać opakowania zbiorcze, w które pakowane są artykuły (palety drewniane, folia stretch, taśmy, spinki), a także jak rozliczać opakowania jednostkowe (tekturowe, szklane, plastikowe, metalowe). Szkolenie uwzględnia zapisy nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r., poz. 150). Uwaga! Od tego roku obowiązuje nowy wzór sprawozdania dotyczący opakowań oraz odpadów opakowaniowych! …

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, RAPORTOWANIE DO KOBIZE I F-GAZY – ROZLICZENIE ROKU 2018

19 marzec | WARSZAWA | Na szkoleniu dowiesz się m.in., jaki rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska, jak wyliczyć opłaty środowiskowe i jakie są planowane zmiany w przepisach. Wyjaśnimy również, w jaki sposób przekazuje się Wniosek do KOBiZE, jakie dokumenty należy dołączyć do Wniosku i jak długo czeka się na utworzenie konta. NOWOŚĆ Na szkoleniu omówimy także obowiązki związane z F-GAZAMI i SZWO – nowość! Czy już wiesz jak je zrealizować?…

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W GOSPODARCE ODPADAMI – ROZLICZENIE ROKU 2018

20 marzec | WARSZAWA | Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi i magazynowanymi w swojej firmie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz spełnić określone warunki. Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami pozwoli Państwu poznać obowiązujące ustawy dotyczące Państwa działalności oraz planowane zmiany w przepisach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących odpadów. Poznają również sposoby gospodarowania odpadami, w tym zasady zbierania i transportu odpadów, przekazywania odpadów, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, a także ich składowania i magazynowania….

KURS: OBOWIĄZKI W OCHRONIE ŚRODOWISKA – SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ROZLICZANIE, OPŁATY (18H)

9-11.04 | GDAŃSK | Kurs prowadzony jest na podstawie obowiązujących ustaw z zakresu ochrony środowiska. Kurs pozwoli Państwu uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę o nowe przepisy i zasady. I dzień –  gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, II dzień – opłaty za korzystanie ze środowiska, III dzień – opłata produktowa i opakowania….

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) W PRAKTYCE

19 września | WARSZAWA | Komisja Europejska pracuje nad pakietem dyrektyw, które zmieniać mają obecną gospodarkę z linearnej na cyrkularną. Odejście od liniowego wykorzystania surowców na rzecz obiegu zamkniętego, oznacza duże zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, różnego rodzaju organizacji i instytucji (również administracji), a także wszystkich konsumentów. Osoby biorące udział w szkoleniu wzbogacą swą wiedzę o innowacyjne, zgodne z najnowszymi przepisami narzędzia do stosowania w przedsiębiorstwie i organizacji, a tym samym do współtworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w naszym kraju. Szkolenie pozwoli z wyprzedzeniem przygotować się na czekające wszystkich interesariuszy zmiany.      …

WARSZTATY Z OCHRONY ŚRODOWISKA W MOJEJ FIRMIE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, ZARZĄDZENIA POKONTROLNE ORAZ STUDIUM PRZYPADKÓW

27 marca | WARSZAWA | Warsztaty z ochrony środowiska będą prowadzone w oparciu o „Case study”, czyli studium przypadku. Polega ono na dokładnej analizie problemu i przedstawieniu rozwiązań w jaki sposób można uregulować wymagania prawne ciążące na danym przedsiębiorstwie. Warsztaty skupiają się przede wszystkim na praktycznym podejściu do sytuacji, które mogą napotkać przedsiębiorcy w swoich firmach. Na podstawie przykładowych sytuacji uczestnicy przy współpracy z prowadzącymi warsztaty będą musieli rozwiązywać problematyczne przypadki z obszaru ochrony środowiska….

Kampanie edukacyjne

Kampanie edukacyjne:

 • pomagają wprowadzić CSR* do strategii firmy,
 • umożliwiają czerpanie wymiernych korzyści finansowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Warsztaty na temat selektywnej zbiórki odpadów

Warsztaty organizowane dla pracowników. Wysegregowane odpady będą źródłem dodatkowych przychodów dla firmy.

Szkolenie z zasad “Zielonego Biura”

Oszczędność prądu czy papieru to redukcja kosztów nieograniczająca podstawowej funkcjonalności przedsiębiorstwa

Ekologiczne programy edukacyjne

Wspierające sprzedaż poprzez zaangażowanie konsumentów w gry, zabawy oraz konkursy ekologiczne.

*CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. corporate social responsibility)

CSR to sposób zarządzania firmą uwzględniający, już na poziomie budowania strategii, poza interesami biznesowymi, także interesy społeczne, ochronę
środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Wpisuje się on w zasadę zrównoważonego rozwoju, której celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością firmy a interesem społecznym.

CSR nie wyklucza efektywności ekonomicznej. Wręcz przeciwnie.
Ma być gwarantem zwiększonego popytu na produkty lub usługi przedsiębiorcy społecznie odpowiedzialnego.

Informujemy, iż znajdujemy się w bazie doradców CSR mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Naszą rolą będzie świadczenie usług doradczych w ramach projektów mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, na realizację których udzielono wsparcia na wdrożenie CSR, o którym mowa w § 18d rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.).

Źródło: https://csr.parp.gov.pl/index/index/2269

Więcej informacji: Piotr Grodkiewicz, tel. 22 27 58 811, e-mail: piotr.grodkiewicz@mmconsulting.waw.pl

Wnioski

WNIOSEK O POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Podstawa prawna:

art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

Kogo dotyczy:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania:

1) odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg rocznie, lub
2) odpadów innych niż niebezpieczne o masie powyżej 5000 Mg rocznie

w wyniku eksploatacji instalacji.

Zawiera dane m. in. o:

 • rodzajach odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • sposobach zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • dalszym sposobie gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • miejscu i sposobie oraz rodzaju magazynowanych odpadów

WNIOSEK ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Podstawa prawna:

art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Zawiera dane m. in. o:

 • oznaczeniu prowadzącego instalację, jego adresie zamieszkania lub siedziby;
 • adresie zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czasie funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkości i rodzajach emisji;
 • opisie stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informacji, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu.

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

Zawiera dane m. in. o:

 • oznaczeniu rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Kto powinien uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emitowane są do powietrza gazy lub pyły, z wyłączeniem instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

 

Ww. rozporządzenie określa, że pozwolenie nie jest wymagane w przypadku:

 • instalacji określonych w załączniku do rozporządzenia;
 • instalacji innych niż określone w załączniku do rozporządzenia, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów), w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
  • żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) lub wartościami odniesienia (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu),
  • instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata;
 • instalacji innych niż określone w powyższych dwóch punktach, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów), w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu).

 

Zaznacza się, że jeżeli instalacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, może ona wymagać zgłoszenia – wymaga to weryfikacji z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do poRegulaminwietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546).

Pełna informacja na temat wniosku.

Regulamin

Szkolenia – online

SZKOLENIA ONLINE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W RAMACH KURSÓW ONLINE OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA

SZKOLENIE 1

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, RAPORTOWANIE DO KOBIZE I F-GAZY

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in., jaki rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska, jak wyliczyć opłaty środowiskowe i jakie są planowane zmiany w przepisach. Wyjaśnimy również, w jaki sposób przekazuje się Wniosek do KOBiZE, jakie dokumenty należy dołączyć do Wniosku i jak długo czeka się na utworzenie konta. NOWOŚĆ Na szkoleniu omówimy także obowiązki związane z F-GAZAMI i SZWO – nowość! Czy już wiesz jak je zrealizować?…

Szkolenie podzielone jest na 7 części:

 • Prawo Ochrony Środowiska
 • Nowe Prawo Wodne, Raportowanie do KOBiZE
 • Sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska (ćwiczenia praktyczne) cz. I
 • Sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska (ćwiczenia praktyczne) cz. II
 • Obowiązek raportowania do KOBiZE (ćwiczenia praktyczne) cz. I
 • Obowiązek raportowania do KOBiZE (ćwiczenia praktyczne) cz. II
 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu całego pakiet siedmiu części szkolenia:

200,00 PLN netto

1 000,00 PLN netto

SZKOLENIE 2

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązki producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia artykułów i opakowań na produkty. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozliczać opakowania zbiorcze, w które pakowane są artykuły (palety drewniane, folia stretch, taśmy, spinki), a także jak rozliczać opakowania jednostkowe (tekturowe, szklane, plastikowe, metalowe). Szkolenie uwzględnia zapisy nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r., poz. 150). Uwaga! Od tego roku obowiązuje nowy wzór sprawozdania dotyczący opakowań oraz odpadów opakowaniowych! …

Szkolenie podzielone jest na 4 części:

 • Podstawy prawne dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; Definicje i przykłady opakowań
 • Gospodarka opakowaniami; Wprowadzenie produktów w opakowaniach do obrotu
 • Ewidencja opakowań; Gospodarka odpadami opakowaniowymi
 • Opłata recyklingowa, dystrybucja produktów w opakowaniach, publiczne kampanie edukacyjne, audyt recyklera; Opłata produktowa; Sprawozdawczość dotycząca opakowań; Przepisy karne

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu całego pakiet czterech części szkolenia:

200,00 PLN netto

600,00 PLN netto

SZKOLENIE 3

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W GOSPODARCE ODPADAMI

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi i magazynowanymi w swojej firmie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz spełnić określone warunki. Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami pozwoli Państwu poznać obowiązujące ustawy dotyczące Państwa działalności oraz planowane zmiany w przepisach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących odpadów. Poznają również sposoby gospodarowania odpadami, w tym zasady zbierania i transportu odpadów, przekazywania odpadów, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, a także ich składowania i magazynowania….

Szkolenie składa się z 5 części:

 • Podstawowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami
 • Klasyfikacja odpadów
 • Podstawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opadami
 • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu całego pakiet pięciu części szkolenia:

200,00 PLN netto

800,00 PLN netto

Korzyści

 • zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych;
 • uporządkowanie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy;
 • kurs jest prowadzony przez audytorów środowiskowych w związku z czym omawiane zagadnienia opierają się o przykłady „z życia wzięte” najczęściej popełnianych błędów w polskich przedsiębiorstwach;
 • umiejętność budowania powiązań między szkoleniem a praktyką i potrzebami swojej firmy.

Więcej informacji

Tel:  (22) 27 58 821

E-mail: szkolenia@mmconsulting.waw.pl