Wydawnictwo 2018-09-27T09:43:27+00:00

WYDAWNICTWO

Nasze wydawnictwa poruszają tematykę szeroko rozumianej ochrony środowiska. Zapraszamy do zapozniania się z naszą ofertą wydawniczą.

 

LOGISTYKA ODZYSKU

Popularno-naukowe podejście w kwestii zrównoważonego rozwoju znajdą Państwo w czasopiśmie Logistyka Odzysku. Czasopismo jest pionierem tematu na rynku europejskim. Ukazuje się od października 2011 r. Adresowane jest do przedsiębiorców pragnących realizować skuteczną gospodarkę odpadami, podmiotów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, firm chcących aktywnie wdrażać zasadę zrównoważonego rozwoju w swej działalności, operatorów logistycznych poszukujących nowych rynków zbytu dla swoich usług oraz naukowców i studentów.

Logistyka Odzysku jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów – zgodnie z komunikatem z dnia 23.12.2015 r.).

Czasopismo posiada Międzynarodową Radę Naukową. Autorami artykułów do czasopisma są doświadczeni znawcy branży logistycznej i ekologicznej oraz praktycy, którzy swoją działalnością wyróżniają się na rynku.

Celem czasopisma jest:

 • promowanie logistyki odzysku w zakresie zwrotów i zagospodarowania surowców wtórnych,
 • systematyzowanie przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami,
 • propagowanie odzysku i recyklingu, zielonego biura oraz CSR (biznesu społecznie odpowiedzialnego),
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • udzielanie rad w zakresie zarządzania gospodarką odpadami według wymogów unijnych.

 

Zapraszamy na www.facebook.com/logistykaodzysku.

MINILO&ANIELA

MiniLO&Aniela to kwartalnik skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; wydawany od kwietnia 2013 r. Tematyka czasopisma związana jest ze środowiskiem naturalnym, jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi oraz wpływem działalności człowieka na otoczenie. Nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw ekologicznych, tak, aby nauczyć nas wszystkich zrównoważonego rozwoju. Rozwoju, który nie niszczy środowiska naturalnego i jednocześnie nie jest obciążeniem finansowym dla budżetów gospodarstw domowych.

Dla najmłodszych nie brakuje gier, rebusów, dowcipów i komiksów, a także licznych konkursów. Młodzież w każdym numerze znajdzie ciekawe artykuły poświęcone zagadnieniom ekologicznym. Na bazie materiałów publikowanych w czasopiśmie nauczyciele przygotują kreatywne zajęcia ekologiczne, a rodzice nauczą się tłumaczyć ważne ekologiczne problemy w przystępnej dla dzieci formie.

Zapraszamy na www.facebook.com/minilo.aniela.

SENIORLO 50+

Wraz z upływającym czasem odkrywamy nasze potrzeby, zdobywamy nowe doświadczenia, nabieramy coraz to więcej chęci do życia. Jak żyć w zgodzie z naturą, z poszanowaniem środowiska, ze świadomością, że patrzą i biorą z nas przykład następne pokolenia? Jak cieszyć się każdego dnia, angażować wszystkie zmysły, nie zagubić się w świecie coraz to nowszych technologii, nadążać za postępem, stale być młodym duchem?

Odpowiedź znajdziesz w działach czasopisma SeniorLO 50+: Ekociekawostki, Temat Numeru, Smacznie i Kulturalnie, Odkrywamy Zielone Zakątki, Twoim Zdaniem…, Wywiad, Senior w sieci.

Informacje:

 • w latach 2014-2015 – pilotażowe wydanie kwartalne (objętość min. 12 stron) w dystrybucji bezpłatnej,
 • od 2016 roku – rocznik w pełnej wersji elektronicznej w dystrybucji bezpłatnej.

Zapraszamy na www.facebook.com/seniorlo.

ZOBACZ FILMY O NASZYM WYDAWNICTWIE:

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kodeks Dobrych Praktyk jest pracą zbiorową pod redakcją dr Katarzyny Michniewskiej. Przy tworzeniu publikacji współpracowali m.in. prof. zw. dr hab. Marek Górski oraz dr Tadeusz Pająk. Publikacja została objęta patronatem Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Pozycja ta udziela odpowiedzi na wiele pytań związanych z nowym systemem, za którego stworzenie odpowiedzialność spoczywa na gminach.

Publikacja zawiera m.in:

 • odpowiedzi ekspertów na najczęściej zadawane pytania związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • przedstawienie informacji dotyczących termicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
 • wypowiedzi ekspertów na temat nowelizacji ustawy,
 • przedstawienie i opis wybranych Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zapraszamy na stronę mmconsulting.waw.pl/kodeks-dobrych-praktyk/

Więcej informacji:

512 108 434,

e-mail: szkolenia@mmconsulting.waw.pl

EFEKTYWNOŚĆ SUROWCOWA W POLSCE

 

Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym

Podjęta przez autorów tematyka efektywności surowcowej jest ważna i aktualna z punktu widzenia ekonomii i zarządzania, ochrony środowiska, logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. W związku z tym należy uznać, że monografia stanowi interdyscyplinarne studium teoretyczno-empiryczne efektywności surowcowej w wymiarze krajowym i międzynarodowym – nieograniczające się wyłącznie do gospodarki Unii Europejskiej. Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona złożonym i trudnym problemom związanym z domykaniem pętli łańcucha dostaw w wymiarze przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw, sektorów oraz gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów i zjawisk występujących na tym polu badawczym w Polsce.

 

W czwartym rozdziale pt. City mining jako źródło surowców dla polskiej gospodarki podjęto próbę sformułowania odpowiedzi na ptanie: czy odpady sensu largo mogą w przyszłości stanowić podstawowe źródło surowców dla gospodarki? Dokonano w nim kompleksowej charakterystyki filozofii górnictwa zarówno na terenach silnie zurbanizowanych, jak i składowiskach odpadów.
Istotną częścią rozdziału, świadczącą o przeprowadzeniu gruntownych studiów teoretyczno-empirycznych, jest analiza potencjału city mining w odniesieniu do zasobów surowców znajdujących się w Polsce. Ponadto – co ważne – badania te są pionierskie w naszym kraju i wpisują się w tworzenie gospodarki cyrkulayjnej w UE.

 

Należy podkreślić dużą wartość poznawczą informacji i rezultatów badań ankietowych stanowiących załączniki monografii. Wpływają one pozytywnie na całościowy odbiór opracowania. (Z recenzji dr hab. inż. Adama Sadowskiego, prof. nadzw. UŁ)

Logistyka odzysku w opakowalnictwie, dr Katarzyna Michniewska

Książka Logistyka odzysku w opakowalnictwie powstała w wyniku badań nad wartością dodaną kreowaną z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw. Badania te wykazały, że istnieje niewykorzystany potencjał związany z przepływami tych obiektów między kooperującymi przedsiębiorstwami. Celem książki jest przedstawienie odbiorcy możliwości redukowania marnotrawstwa związanego z deponowaniem surowców wtórnych i dążenie do ich zagospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Takie przeprojektowanie procesów występujących w łańcuchach logistycznych nieuwypuklających dotychczas roli recyklerów prowadzi do kreowania wartości dodanych z korzyścią dla środowiska (aspekt ekologiczny) jak również do propagowania surowców wtórnych, które są tańsze od surowców naturalnych (aspekt ekonomiczny). Działania te poprzez dynamiczne dostosowywanie się do zmiennych warunków otoczenia stanowią element zarządzania środowiskowego, którego jednym z narzędzi jest logistyka odzysku.