KURS: OBOWIĄZKI W OCHRONIE ŚRODOWISKA – SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ROZLICZANIE, OPŁATY (18H) 2019-10-29T10:16:25+00:00

Kurs prowadzony jest na podstawie obowiązujących ustaw z zakresu ochrony środowiska.

Termin:

26-28 listopada 2019 r. – Zakopane, 

Cel kursu:

Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat przepisów w ochronie środowiska. Zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach tak by mogli zweryfikować prawidłowość realizowanych zobowiązań. Jako cel stawiamy sobie połączenie teorii z praktyką. Dlatego KURS obfituje w praktyczne przykłady, rozwiązania najczęstszych problemów przedsiębiorców oraz konsultacje z prowadzącym przy każdym poruszanym zagadnieniu. KURS pozwoli Państwu uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę o nowe przepisy i zasady.

Metodologia:

KURS prowadzony jest w formie aktywnej prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami oraz wątpliwościami uczestników. Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne m.in. wypełnianie sprawozdań, analizę przypadków, case study, omówienie najczęstszych pytań i wątpliwości oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Korzyści

 • zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • uporządkowanie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy,
 • możliwość skonsultowania indywidualnych nieprawidłowości i wątpliwości,
 • kurs jest prowadzony przez audytorów środowiskowych w związku z czym omawiane zagadnienia opierają się o przykłady „z życia wzięte” najczęściej popełnianych błędów w polskich przedsiębiorstwach,
 • umiejętność budowania powiązań między szkoleniem a praktyką i potrzebami swojej firmy.

I DZIEŃ

Gospodarka odpadami:

 • najważniejsze regulacje prawne dotyczące odpadów,
 • podstawowe pojęcia i definicje,
 • klasyfikacja odpadów,
 • zezwolenia w gospodarce odpadami,
 • sposoby gospodarowania odpadami,
 • prowadzenie ewidencji odpadów na wymaganych dokumentach,
 • wypełnianie zbiorczego zestawienia o odpadach,
 • przepisy przejściowe i karne.

II DZIEŃ

Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz raportowanie do KOBiZE:

 • podstawowe informacje wynikające z ustaw dot. ochrony środowiska,
 • Za co naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska?
 • sprawozdania za korzystanie ze środowiska,
 • stawki opłat za korzystanie ze środowiska,
 • opłaty podwyższone,
 • administracyjne kary pieniężne,
 • obliczanie opłat za emisje gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów,
 • wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
 • podstawowe informacje nt. raportu do Krajowej Bazy,
 • KOBIZE a opłaty za korzystanie ze środowiska.

III DZIEŃ

Opłata produktowa i gospodarka odpadami opakowaniowymi:

 • najważniejsze regulacje prawne dotyczące gospodarowania opakowaniami,
 • podstawowe pojęcia i definicje,
 • poprawne prowadzenie ewidencji opakowań,
 • gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • obowiązek odzysku i recyklingu,
 • opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych,
 • publiczne kampanie edukacyjne,
 • opłata produktowa – sposób obliczania,
 • sprawozdawczość,
 • przepisy przejściowe i karne.

Odpowiemy na pytania:

 • Jakie kary grożą firmom za nieprzestrzeganie przepisów związanych z gospodarką odpadami?
 • W jaki sposób prowadzić samodzielnie ewidencję odpadów?
 • Jak zarejestrować się w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami?
 • Jak wypełniać sprawozdania i wyliczać opłaty środowiskowe?
 • Obowiązkowy Rejestr – kiedy należy się zapisać?
 • Sprawozdawczość – czy naprawdę muszę składać ponad 20 stron sprawozdania?
 • Obowiązek edukacji ekologicznej – jak go zrealizować?

Zakres kursu:

Na kursie przedstawimy m.in.:

 • wygląd nowego sprawozdania, które dotyczy rozliczenia odpadów opakowaniowych,

Zagadnienie omówimy na bazie Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

 • nowy rejestr – BDO tj. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,

O co chodzi w rejestrze BDO? Kiedy należy się zarejestrować, co grozi za brak rejestracji?

Zagadnienie omówimy na a bazie Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Kolejne zmiany w tym zakresie wprowadza Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, podpisana 6 października przez Prezydenta.
Reguluje ona termin powstania Bazy i termin zapisów.

 • nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami,

Z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
 • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa.

Tylko najnowsze przepisy i interpretacje!

Powiemy także o:

 • nowym obowiązku edukacji ekologicznej,
 • zezwoleniach, pozwoleniach i innych decyzjach w zakresie gospodarki odpadami,
 • rozliczeniu zaległości sprawozdawczych i możliwościach rozliczenia roku 2016,
 • sposobach prowadzenia obowiązkowej ewidencji opakowań (od 2014 zmieniły się rodzaje opakowań podlegających obowiązkowi!),
 • przykładach opakowań,
 • sposobach rozliczenia opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, porozumieniach
  i obowiązku edukacji ekologicznej za te opakowania,
 • sposobie wyliczenia opłaty produktowej, uwzględniającej pozycję „recykling razem” oraz aktualnych stawkach i wymaganych poziomach odzysku i recyklingu,
 • możliwościach skorzystania z pomocy de minimis,
 • najczęstszych błędach popełnianych podczas raportowania.

Dodatkowe atuty szkolenia:

 • Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują kupon rabatowy na inne usługi organizatora.
 • W ramach uczestnictwa przekazujemy aktualne numery czasopism Logistyka Odzysku, MiniLO&Aniela oraz SeniorLO 50+.

Koszt udziału wynosi 1999 zł*/2299 zł**

Podana cena jest ceną netto za jedną osobę uczestniczącą w kursie.

*Koszt kursu obejmuje: wyżywienie, poczęstunek podczas przerw, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Koszt noclegu i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
**Koszt kursu obejmuje: nocleg, wyżywienie, poczęstunek podczas przerw, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Koszt dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Termin:

26-28 listopada 2019 r. – Zakopane, 

Więcej informacji

Tel:  (22) 27 58 804

E-mail: szkolenia@mmconsulting.waw.pl